ALGEMENE VOORWAARDEN

Hoofdstuk 1: Algemeen

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Content: Ontwerpen, teksten, afbeeldingen, huisstijl, logo’s, merken, e.d. die door de Wederpartij worden aangeleverd;

Dienst: De (online) dienst, Webhosting, Software of Werkzaamheden die door Gett in het kader van de Overeenkomst wordt/worden (op)geleverd of ter beschikking wordt/worden gesteld;

Gebrek: Het niet voldoen aan de overeengekomen functionele specificaties van maatwerk Software;

Gett: De gebruiker van deze algemene voorwaarden:
1. Internetbureau gett B.V. gevestigd aan Keesomstraat 40 te Ede, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 09169165; en
2. Internetservices gett B.V. gevestigd aan Keesomstraat 40 te Ede, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 67954103;

Hardware: De fysieke zaak die door Gett is geleverd;

Locatie: De locatie waar Gett in opdracht van de Wederpartij Werkzaamheden uitvoert of dient uit te voeren;

Optimalisatie: Werkzaamheden en het inrichten van aparte landingspagina’s met zoekwoordcombinaties ten behoeve van optimalisatie van de verbetering van de vindbaarheid van de website van de Wederpartij op internet en publiekelijk raadpleegbare zoekmachines;

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Gett en de Wederpartij;

Rapportage en instandhouding: Werkzaamheden met betrekking tot het rapporteren en inzichtelijk maken van zoekresultaten en het behouden van de behaalde posities;

Redirect: Een verwijzing van een bepaalde URL naar een andere URL (pagina) waar de betreffende content staat;

Schriftelijk: Schriftelijk of via de e-mail;

Software: De softwareprogrammatuur, (web)applicatie, website, webshop of ontwerpwerkzaamheden die Gett in het kader van de Overeenkomst aan de Wederpartij oplevert of heeft opgeleverd of ter beschikking stelt;

Website: De website www.gettonline.com inclusief sub-domeinen die door Gett wordt beheerd en waar de Wederpartij informatie kan vinden en/of een bestelling kan plaatsen bij Gett;

Webhosting: De webhosting dienst die Gett in het kader van de Overeenkomst aan de Wederpartij levert;

Wederpartij: De rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf die met Gett een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan;

Werkzaamheden: Alle werkzaamheden die Gett voor de Wederpartij verricht of laat verrichten, waaronder, echter niet te beperken tot, het ontwikkelen en onderhouden van Software, marketingwerkzaamheden, zoekmachineoptimalisatie werkzaamheden en installatiewerkzaamheden;

Zoekwoordenonderzoek: Een onderzoek met behulp van een door de Wederpartij aangeleverde lijst met zoekwoorden op basis waarvan alternatieve combinaties van zoekwoorden worden samengesteld en overzichten gegenereerd van voor de website van de Wederpartij relevante trefwoorden.

1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Al aanbiedingen en Overeenkomsten – hoe ook genaamd – van Gett en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.

2.2. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk Schriftelijk met Gett overeengekomen te worden.

2.3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de Wederpartij. De Wederpartij met wie eerder onder de onderhavige algemene voorwaarden een Overeenkomst werd gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op later met Gett gesloten Overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

2.4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten die met Gett worden gesloten, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.

2.5. Toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

2.6. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Gett vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.7. Indien Gett niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Gett in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.8. Gett heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande Overeenkomsten van toepassing te verklaren. De Wederpartij wordt Schriftelijk van de gewijzigde algemene voorwaarden in kennis gesteld en van de datum van inwerkingtreding.

Artikel 3. Aanbod en offertes

3.1. Alle door Gett gedane aanbiedingen, dan wel offertes zijn vrijblijvend.

3.2. Gett gaat uit van en de Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Gett verstrekte gegevens waarop Gett zijn aanbod of offerte baseert. Indien die gegevens niet juist of volledig blijken te zijn, dan kan de Wederpartij geen rechten ontlenen aan de door Gett gedane aanbieding.

3.3. Gett heeft het recht voor een vooronderzoek kosten in rekening te brengen. De kosten voor een dergelijk vooronderzoek worden middels een offerte aan de Wederpartij kenbaar gemaakt.

3.4. Gett kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod, dan is Gett daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gett anders aangeeft.

3.6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gett niet tot oplevering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen Dienst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.7. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.8. Indien Werkzaamheden op basis van een uurtarief worden uitgevoerd en Gett geeft een inschatting van het aantal uren dat het uitvoeren van de Werkzaamheden kost, dan kunnen aan deze inschatting geen rechten worden ontleend.

3.9. Al datgene dat in het kader van een voorstel en/of offerte door Gett wordt verstrekt, blijft zijn onvervreemdbaar eigendom en dient op eerste verzoek van Gett onverwijld door de Wederpartij te worden geretourneerd.

3.10. Indien Gett voordat de Overeenkomst tot stand komt, ontwerpen, afbeeldingen, teksten, ideeën en concepten aan de potentiële Wederpartij heeft verstrekt en/of kenbaar heeft gemaakt en er komt uiteindelijk geen Overeenkomst tot stand, dan is het niet toegestaan de ontwerpen, afbeeldingen, teksten, ideeën en concepten zonder voorafgaande toestemming van Gett te gebruiken, te verveelvoudigen of openbaar te maken. Wordt in strijd met dit artikel gehandeld, dan heeft Gett het recht voor het gebruik een marktconforme vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat:

a. De Wederpartij uitdrukkelijk via de e-mail akkoord is gegaan met het aanbod van Gett;

b. De Wederpartij de offerte van Gett (online) heeft geaccordeerd;

c. De Wederpartij succesvol het bestelproces via de Website heeft doorlopen.

4.2. De Overeenkomst kan pas via de Website tot stand komen nadat de Wederpartij heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

4.3. Onverwijld nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt Gett de Wederpartij een bevestiging via de e-mail. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. Indien de Wederpartij van mening is dat de bevestiging de Overeenkomst niet correct weergeeft, dan dient de Wederpartij Gett daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

4.4. Indien de Wederpartij geen bevestigingse-mail van Gett heeft ontvangen, dan kan de Wederpartij contact opnemen met Gett om na te vragen of de bestelling of de aanvaarding van de offerte of het aanbod in goede orde is ontvangen.

Artikel 5. Looptijd en opzegging

5.1. Indien partijen een Overeenkomst voor een bepaalde tijd met elkaar zijn aangegaan, dan wordt de looptijd van de Overeenkomst en de opzegtermijn uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen.

5.2. De Overeenkomst voor een bepaalde tijd wordt na het einde van de looptijd telkens automatisch verlengd met de periode waarvoor de Overeenkomst is aangegaan, tenzij de Overeenkomst door een der partijen tegen het einde van de looptijd wordt opgezegd met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn.

5.3. Opzegging dient Schriftelijk te geschieden.

Artikel 6. Annulering

6.1. Indien de Wederpartij de Overeenkomst voor een bepaalde tijd waarvoor een vaste periodieke vergoeding in rekening wordt gebracht tussentijds opzegt of annuleert, dan blijft de vaste periodieke vergoeding verschuldigd tot het einde van de oorspronkelijk overeengekomen looptijd van de Overeenkomst.

6.2. Indien de Wederpartij de Overeenkomst voor de ontwikkeling van Software annuleert, dan worden de reeds uitgevoerde Werkzaamheden en gereserveerde arbeidstijd op basis van het uurtarief van Gett aan de Wederpartij in rekening gebracht.

6.3. Indien de Wederpartij de Overeenkomst voor de afname van Hardware annuleert, dan worden alle reeds door Gett in het kader van de Overeenkomst ingekochte zaken en uitgevoerde Werkzaamheden aan de Wederpartij in rekening gebracht.

Artikel 7. Uitvoering van de Overeenkomst

7.1. Gett zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De te sluiten Overeenkomst draagt het karakter van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover Gett in de Schriftelijke Overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven in de Overeenkomst.

7.2. Wijzigingen in de aard en/of de omvang van de uit te voeren opdracht zijn alleen geldig indien en voor zover zulks uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. De eventuele hieruit voortvloeiende kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

7.3. Gett is gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Wederpartij zekerheid te verlangen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

7.4. Gett is bevoegd, zonder de Wederpartij daarvan in kennis te stellen, om bij uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de Wederpartij zullen worden doorberekend.

7.5. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, dan kan Gett de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase Schriftelijk heeft goedgekeurd.

7.6. Gett is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen Werkzaamheden wijzigen of aanvullen. Indien dergelijke aanwijzingen wel worden opgevolgd, zullen de desbetreffende Werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig het uurtarief van Gett en zal Gett hiervan melding maken aan de Wederpartij.

7.7. Gett zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met zijn professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

7.8. Gett kan niet de ondersteuning van ieder hardware-platform, operating system of webbrowser(versie) bieden dan wel garanderen, tenzij specifiek in de aanbieding genoemd.

Artikel 8. Verplichtingen van de Wederpartij

8.1. De Wederpartij is gehouden Gett tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen, welke nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gett zijn verstrekt, dan heeft Gett het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de Wederpartij in rekening te brengen en/of het totaal overeengekomen bedrag te factureren. Gett is niet aansprakelijk voor enige vertraging ten gevolge van het niet tijdig ontvangen van alle informatie en bescheiden van de Wederpartij.

8.2. Indien is overeengekomen dat de Wederpartij programmatuur, materialen of gegevens ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de Werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

8.3. De Wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens.

8.4. De Wederpartij vrijwaart Gett voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige verstrekte gegevens.

8.5. De Wederpartij is gehouden Gett onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

8.6. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het openbaar maken van Content waarvan de rechten bij derden liggen.

8.7. Het is de Wederpartij niet toegestaan Gett een opdracht te geven tot het vervaardigen van werk dat inbreuk maakt op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien Gett constateert of een vermoeden heeft dat het door de Wederpartij gewenste werk in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft Gett het recht de Overeenkomst te annuleren en de tot dan toe uitgevoerde Werkzaamheden aan de Wederpartij in rekening te brengen. Gett is niet verplicht te controleren of het door de Wederpartij gewenste werk de rechten van derden schendt of in strijd met de wet is.

8.8. De Wederpartij dient Gett alle autorisaties te verlenen die noodzakelijk zijn om de Werkzaamheden uit te voeren.

8.9. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de algemene voorwaarden, richtlijnen en het beleid van zoekmachines en social media platforms.

8.10. De Wederpartij is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de Dienst en Hardware, alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedure en een adequaat systeembeheer.

8.11. Indien door Gett in het kader van de Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht op de Locatie, dan:

a. Draagt de Wederpartij kosteloos zorg voor de door Gett in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals werkruimte, werkplek, toegang tot relevante systemen en applicaties en internet- en andere noodzakelijke verbindingen;

b. Dient de Wederpartij ervoor zorg te dragen dat de Locatie, de hulpmiddelen waarmee en de omstandigheden waarin Gett de Werkzaamheden uit dient te voeren veilig zijn en voldoen aan alle wettelijke voorschriften. De Wederpartij dient zodanige maatregelen te treffen dat Gett tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden beschermd is tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed.

8.12. De Wederpartij dient alle voor Gett bestemde mededelingen en instructies betreffende de opgedragen Werkzaamheden te richten tot de voor dat doel door Gett aangewezen projectleider of contactpersoon. Het is de Wederpartij zonder voorafgaande toestemming van Gett niet toegestaan medewerkers van Gett rechtstreeks opdrachten te geven, anders dan nodig ter bescherming van de veiligheid van de Wederpartij of diens personeel of bezittingen.

8.13. Indien Gett door oorzaak van de Wederpartij extra kosten of uren moet maken of daardoor aanvullende Werkzaamheden uitvoert, dan is Gett gerechtigd deze kosten, uren of aanvullende Werkzaamheden aan de Wederpartij in rekening te brengen.

8.14. De Wederpartij is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de betreffende Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derde(n) over te dragen zonder Schriftelijke toestemming van Gett.

8.15. De Wederpartij vrijwaart Gett voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

8.16. Indien de Wederpartij zijn verplichtingen jegens Gett niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, in strijd handelt met de wet of onrechtmatig jegens Gett handelt, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade, waaronder omzetverlies, die Gett daardoor lijdt en heeft Gett het recht de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9. Wijziging factuuradres of verhuizing

9.1. Indien de Wederpartij verhuist dan wel het factuuradres van de Wederpartij wijzigt, dan dient de Wederpartij daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsadres en/of nieuwe factuuradres Schriftelijk aan Gett mede te delen.

Artikel 10. Zoekwoordenonderzoek, Optimalisatie, Rapportage en instandhouding

10.1. Gett streeft ernaar om door toepassing van Zoekwoordenonderzoek en/of Optimalisatie en/of Rapportage en/of instandhouding posities een optimaal resultaat voor de Wederpartij te behalen.

10.2. Bij verstrekking van de opdracht kan door de Wederpartij een gewenst resultaat worden opgegeven. Op Gett rust echter uitsluitend een inspanningsverbintenis. De honorering van Gett is niet afhankelijk van het resultaat.

10.3. De Wederpartij aanvaardt dat Gett voor Optimalisatie afhankelijk is van en geen invloed kunnen uitoefenen op de beschikbaarheid of enige andere hoedanigheid van publiekelijk aangeboden diensten, zoals internet en publiekelijk raadpleegbare zoekmachines.

10.4. De Wederpartij is zich ervan bewust dat indien de Wederpartij wijzigingen aanbrengt aan zijn website, dat gevolgen kan hebben voor de positie van de website bij de zoekresultaten van zoekmachines.

10.5. Indien Gett van mening is dat de manier van Optimalisatie moet worden aangepast wegens wijzigingen in de bereikbaarheid van internet of de werkmethodes van publiekelijk raadpleegbare zoekmachines, dan zal Gett dergelijke wijzigingen niet eerder doorvoeren dan na de Wederpartij daarover geïnformeerd te hebben. Gett is echter gerechtigd om deze wijzigingen zonder overleg door te voeren indien naar de mening van de Gett de benodigde aanpassingen met spoed doorgevoerd moeten worden ten behoeve van de continuïteit van de Optimalisatie.

10.6. Beroep op een gewenst doch niet bereikt resultaat strekt nimmer tot opschorting van enige verplichting van de Wederpartij jegens Gett. De Wederpartij blijft verplicht tot het tijdig betalen van alle openstaande bedragen, zonder korting of verrekening. Daar tegenover blijft op Gett een inspanningsverplichting rusten om het gewenste resultaat te bereiken.

10.7. Gebruik van Zoekwoordenonderzoek en/of Optimalisatie geschiedt volledig voor eigen risico van de Wederpartij. De resultaten van Zoekwoordenonderzoek worden door Gett slechts gecontroleerd op statistische relevantie. Gett is niet verantwoordelijk voor de resultaten en/of enig (juridisch) aspect van het Zoekwoordenonderzoek. De Wederpartij past de resultaten van het Zoekwoordenonderzoek toe op eigen verantwoordelijkheid. Gett is ook niet aansprakelijk voor enig ander gevolg, zoals – maar niet beperkt tot – het niet langer vindbaar en/of bereikbaar zijn van websites van de Wederpartij op enig zoekmachine, voortvloeiend uit het Zoekwoordenonderzoek, Optimalisatie en het al dan niet van toepassing zijnde Redirect.

10.8. Gett voert Optimalisatie uit onder verantwoordelijkheid van de Wederpartij. Gett is gerechtigd de Optimalisatie te staken en gestaakt te houden in het geval de door Gett op verzoek en/of ten behoeve van de Wederpartij uit te voeren Optimalisatie resulteert in:

a. Inbreuk op aan derden toebehorende rechten van intellectuele eigendom;

b. De verspreiding van strafbaar materiaal of informatie strekkend tot de discriminatie ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins aanzet tot haat en/of geweld.

10.9. Het staken van de levering van Optimalisatie door Gett op grond van het in dit artikel bepaalde geeft de Wederpartij geen recht op vergoeding van reeds aan Gett betaalde bedragen en/of door de Wederpartij geleden schade. Gett behoudt het recht op betaling van alle door de Wederpartij verschuldigde bedragen.

Artikel 11. Prijzen, begrotingsoverschrijding en meerwerk

11.1. Alle door Gett gehanteerde prijzen zijn in Euro’s en zijn, tenzij en voor zover uitdrukkelijk Schriftelijk door Gett anders overeengekomen, exclusief omzetbelasting (BTW), exclusief alle overige heffingen en belastingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd en exclusief kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer/verzenden, administratie en verzekering. Vorenstaande belastingen en heffingen, hoe ook genaamd, komen voor rekening van de Wederpartij.

11.2. Een begrotingsoverschrijding is een overschrijding van de begrote uren voor een bepaalde taak, fase of (gedeelte van een) opdracht. Indien een begrotingsoverschrijding zou kunnen optreden van meer dan 2 uur, zal dit in een zo vroeg mogelijk stadium Schriftelijk aan de Wederpartij worden gemeld, doch in elk geval voorafgaande aan de overschrijding van de begrote uren. De Wederpartij wordt geacht met de overschrijding en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd, tenzij de Wederpartij binnen 5 werkdagen na melding Gett heeft bericht van de extra uren af te zien. Een begrotingsoverschrijding kan niet leiden tot ontbinding van de Overeenkomst, dan wel opschorting van betalingen. De Wederpartij aanvaardt dat een begrotingsoverschrijding tot gevolg kan hebben dat het tijdstip van voltooiing van de Werkzaamheden wordt beïnvloed. De Wederpartij wordt geacht met een begrotingsoverschrijding van 2 uur of minder te allen tijde in te stemmen, ook indien de begrotingsoverschrijding of het vermoeden daarvan niet aan de Wederpartij kenbaar is gemaakt.

11.3. Indien extra werkzaamheden boven op de Werkzaamheden komen die bij het aangaan van de Overeenkomst zijn overeengekomen, dan is er sprake van meerwerk. Deze extra werkzaamheden kunnen voortkomen uit additionele wensen of eisen van de Wederpartij of doordat een andere aanpak gewenst dan wel vereist is dan in eerste instantie overeengekomen. Indien er sprake is van meerwerk, zal dit in een zo vroeg mogelijk stadium Schriftelijk aan de Wederpartij worden gemeld, doch in elk geval voorafgaande aan de

aanvang van dit meerwerk. De Wederpartij wordt geacht met het meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd, tenzij de Wederpartij binnen 5 werkdagen na melding Gett heeft bericht van het meerwerk af te zien. Meerwerk kan niet leiden tot ontbinding van de Overeenkomst, dan wel een opschorting van betalingen. De Wederpartij aanvaardt dat meerwerk tot gevolg kan hebben dat het tijdstip van voltooiing van de Werkzaamheden wordt beïnvloed.

11.4. Ingeval van tussentijdse, onvoorziene verhoging van een kostprijsfactor(en) is Gett gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van eventueel ter zake doende wettelijke voorschriften.

11.5. De extra uren en/of Werkzaamheden die Gett moet uitvoeren ingevolge het bepaalde in artikelen 11.2 en 11.3 zullen op nacalculatiebasis aan de hand van de op dat moment gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen.

11.6. Gett heeft het recht zijn tarieven van tijd tot tijd aan te passen. De Wederpartij wordt Schriftelijk ruim van tevoren van een tariefwijziging in kennis gesteld en van de datum van inwerkingtreding.

Artikel 12. Facturatie en betaling

12.1. De wijze van facturering voor de Dienst of Werkzaamheden is afhankelijk van de aard, de omvang en/of de duur van de opdracht en zal in de aanbieding c.q. opdrachtbevestiging worden vastgelegd.

12.2. Overeenkomsten voor een bepaalde tijd waarvoor een vaste periodieke vergoeding verschuldigd is worden vooraf gefactureerd.

12.3. Facturatie voor de ontwikkeling van maatwerk Software geschiedt deels vooraf en volgens in termijnen.

12.4. Facturen worden via de e-mail naar de Wederpartij gestuurd.

12.5. Betaling dient zonder korting of verrekening te geschieden middels overmaking op een door Gett aangewezen bankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum. De op de bankafschrift van Gett aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

12.6. Betaling van de Diensten hosting, domeinnaamregistratie en SSL-certificaten geschiedt middels automatische incasso waarvoor de Wederpartij aan Gett een machtiging verleent.

12.7. Indien de Wederpartij een factuur niet tijdig betaalt en geen gehoor heeft gegeven aan een betalingsherinnering die Gett naar de Wederpartij heeft gestuurd, dan heeft Gett het recht de uitvoering van de Overeenkomst en/of de levering van de Dienst (gedeeltelijk) op te schorten, zoals, maar zeker niet beperkt tot, het (gedeeltelijk) blokkeren van de backoffice van de website van de Wederpartij, totdat alle opeisbare facturen betaald zijn, ook indien de openstaande factuur geen betrekking heeft op de Overeenkomst en/of Dienst die (gedeeltelijk) wordt opgeschort. Gett is niet aansprakelijk voor enige schade die de Wederpartij door een dergelijke (gedeeltelijke) opschorting lijdt, zoals omzetverlies, bedrijfsstagnatie en extra arbeidskosten.

12.8. Alle door de Wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Gett gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande factuur(en). Gett kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gett kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

12.9. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting ter zake het verschuldigde niet op.

12.10. Gett is gerechtigd de resultaten van de overeengekomen Werkzaamheden die zich nog onder Gett bevinden onder zich te houden wanneer de Wederpartij niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, totdat de Wederpartij wel aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, ongeacht of de betalingsachterstand betrekking heeft op deze resultaten van de Werkzaamheden. Gett is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de nakoming van de Overeenkomst in het geval de Wederpartij niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting.

Artikel 13. Rente en kosten

13.1. Indien betaling niet binnen de bepaalde termijn heeft plaatsgevonden, dan is de Wederpartij – zonder nadere ingebrekestelling – van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum over het opeisbare bedrag een rente per (gedeelte van een) maand verschuldigd van 3%, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is. In welke geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is.

13.2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief van rechtsbijstandverlener Gett te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de Wederpartij verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 250,-.

Artikel 14. (Op)leveringstermijn

14.1. Indien voor de (op)levering een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

14.2. De doorlooptijd van een opdracht is afhankelijk van de omstandigheden, zoals de kwaliteit van de gegevens en informatie die de Wederpartij verstrekt en de medewerking van de Wederpartij en relevante derden.

14.3. Indien Gett gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering, dan vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan Gett heeft verstrekt.

14.4. In het geval dat een kenbaar gemaakte (op)leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Gett ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 28 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

14.5. Overschrijding van een (op)leveringstermijn geeft nooit recht aan de Wederpartij tot enigerlei schadevergoeding of een andere actie jegens Gett.

14.6. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Gett Schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Gett alsnog een redelijke termijn wordt geboden om (op) te leveren.

Artikel 15. Levering van Hardware

15.1. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de Hardware bij de Wederpartij is (af)geleverd.

15.2. De Wederpartij is verplicht de Hardware af te nemen op het moment dat Gett deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de Overeenkomst ter beschikking wordt gesteld.

15.3. Indien de Wederpartij de Hardware niet afneemt, dan heeft Gett het recht de Hardware voor rekening en risico van de Wederpartij op te slaan.

Artikel 16. Domeinnaamregistratie

16.1. Op de aanvraag en gebruik van de domeinnaam van de Wederpartij zijn de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties van toepassing. De registrerende instanties zijn verantwoordelijk ten aanzien van de aanvraag van de domeinnaam. Gett is niet verantwoordelijk voor het honoreren van de aanvraag van de domeinnaam.

16.2. Het wijzigen van de domeinregistratie geldt als een nieuwe domeinregistratie.

16.3. Gett is nimmer aansprakelijk en verantwoordelijk voor de schade die voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van de domeinnaam.

Artikel 17. Opschorting en ontbinding

17.1. Gett is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en middels een Schriftelijke verklaring te ontbinden, indien:

a. De Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

b. Gett na het sluiten van de Overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt en een ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet verwacht mag worden;

c. De Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, onder curatele wordt gesteld, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd;

d. De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

17.2. Indien artikel 17.1 van toepassing is, dan is Gett gerechtigd enig bedrag verschuldigd door de Wederpartij op grond van de verleende Diensten, terstond en zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Gett op vergoeding van kosten, schaden en rente. Indien Gett de nakoming van de verplichtingen opschort, dan behoudt Gett de aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

17.3. Gett is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Wederpartij lijdt doordat Gett de Overeenkomst voortijdig heeft ontbonden of doordat Gett de uitvoering van de Overeenkomst heeft opgeschort.

Artikel 18. Garantie

18.1. Op de Hardware wordt de fabrieksgarantie verleend.

18.2. De garantievoorwaarden worden voor of bij de levering van de Hardware aan de Wederpartij verstrekt en/of zijn raadpleegbaar op de website van de fabrikant van de Hardware.

Artikel 19. Risico

19.1. Het risico van de geleverde Hardware, waaronder verlies of beschadiging, gaat over op het moment waarop Gett de Hardware volgens de Overeenkomst ter beschikking hebben gesteld aan de Wederpartij of een door deze gebruikte hulppersoon, tenzij anders wordt overeengekomen.

19.2. Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien Gett de geleverde Hardware op een door de Wederpartij aangewezen plaats installeert en/of monteert, tenzij anders wordt overeengekomen.

19.3. Eventuele opslag en transport van materialen en gegevensdragers van de Wederpartij geschiedt voor rekening en risico van de Wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De Wederpartij kan zich tegen de hier bedoelde risico’s verzekeren.

Artikel 20. Aansprakelijkheid en verjaring

20.1. De aansprakelijkheid van Gett voor schade van de Wederpartij, ongeacht de grondslag daarvan, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat in het voorkomend geval door de verzekering van Gett wordt uitgekeerd, dan wel tot maximaal het bedrag van de in de Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de Overeenkomst een looptijd van meer dan één jaar kent, dan wordt de voor de Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Wederpartij de geconstateerde schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Gett meldt.

20.2. Onverminderd de aansprakelijkheidsbeperkingen zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden, is Gett enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan;

a. De kosten die de Wederpartij heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Gett op een voor de Wederpartij bindende datum niet heeft gepresteerd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde prestatie;

b. Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;

c. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.

20.3. Gett is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade. Voorbeelden hiervan zijn winstderving, gemiste besparingen, verlies aan goodwill, slecht functioneren van materialen of programmatuur van derden, arbeidskosten, opgelegde boetes of bedrijfsstagnatie. Gett is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

20.4. Indien van de zijde van de Wederpartij of van derden niet tijdig dan wel onjuiste of gebrekkige gegevens worden verstrekt, zal Gett voor de gevolgen hiervan niet aansprakelijk zijn en zullen de hieruit voor Gett voortvloeiende kosten afzonderlijk in rekening worden gebracht.

20.5. Gett kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. Een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 28 van deze algemene voorwaarden;

b. Enige daad of nalatigheid van de Wederpartij, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Wederpartij te werk zijn gesteld.

20.6. Gett aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schaden, welke dan ook, als gevolg van het onjuist en/of onoordeelkundig verwerken en/of gebruiken en/of onderhouden van door hem geleverde Hardware.

20.7. Indien de Wederpartij of een derde wijzigingen aanbrengt in de Dienst of de Hardware dan sluit Gett iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.

20.8. Gett is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten, websites of software van derde partijen.

20.9. Gett is niet aansprakelijk voor het dalen van de positie van de website van de Wederpartij in de zoekresultaten van een zoekmachine.

20.10. Gett is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

20.11. Gett is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website van de Wederpartij. De Wederpartij dient er zelf voor zorg te dragen dat de inhoud van zijn website niet in strijd met de wet is en niet de (auteurs)rechten van derden schendt.

20.12. Gett is niet aansprakelijk voor het verlies van door de Wederpartij toegepaste inloggegevens. Gett is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van inloggegevens wordt gemaakt.

20.13. Gett is niet aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door hackers of computervirussen.

20.14. Gett is niet aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen die medewerkers van de Wederpartij hebben verricht met de Dienst of de Hardware.

20.15. Gett is niet aansprakelijk indien het resultaat voortvloeiende uit de Dienst niet voldoet aan de verwachtingen van de Wederpartij.

20.16. Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Gett zich ter uitvoering van de Overeenkomst bedient, behoudens en voor zover Gett een Overeenkomst namens de Wederpartij bij een (rechts)persoon zijn aangegaan. Derhalve kunnen de eventueel aangesproken personen belast met het uitvoeren van de opdracht daarop eveneens een beroep doen, als waren zij zelf bij de Overeenkomst partij.

20.17. De aansprakelijkheid van Gett wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien de Wederpartij Gett onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de toerekenbare tekortkoming wordt gesteld, en Gett ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen, behoudens in geval van een blijvende toerekenbare tekortkoming. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Gett in staat is adequaat te reageren.

20.18. De Wederpartij is gehouden schade beperkende maatregelen te nemen.

20.19. Herstelwerkzaamheden die zonder toestemming van Gett door de Wederpartij of door een derde aan de Dienst of Hardware zijn uitgevoerd, worden niet door Gett vergoed.

20.20. Ieder vordering tot schadevergoeding tegen Gett vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij de Wederpartij vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

Artikel 21. Eigendomsvoorbehoud

21.1. Alle geleverde en nog te leveren Hardware blijft uitsluitend eigendom van Gett, totdat de Wederpartij alle vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek volledig heeft betaald.

21.2. De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde Hardware worden beheerst door het recht van de staat van bestemming indien dat recht ter zake voor Gett gunstigere bepalingen bevat.

21.3. De Wederpartij is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de Hardware, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de Hardware, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden.

21.4. Zolang op de geleverde Hardware een eigendomsvoorbehoud rust, is de Wederpartij niet bevoegd de Hardware op enige wijze te verpanden, in de feitelijke macht van een financier te brengen of als betaalmiddel te gebruiken.

21.5. De Wederpartij is verplicht de Hardware die onder eigendomsvoorbehoud is afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Gett te bewaren.

21.6. Gett heeft het recht de Hardware te allen tijde te (doen) inspecteren. De Wederpartij verplicht zich aan voormelde inspectie zijn medewerking te verlenen, zolang de Wederpartij niet volledig aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.

21.7. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Hardware dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Gett daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

21.8. De Wederpartij is verplicht Gett terstond Schriftelijk te informeren indien de Wederpartij in betalingsmoeilijkheden verkeert, het faillissement van de Wederpartij is aangevraagd of de Wederpartij surseance van betaling heeft aangevraagd.

21.9. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de Wederpartij onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van Gett.

21.10. De Wederpartij dient zijn volledige medewerking te verlenen indien Gett een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud en dient Gett op de hoogte te stellen van de locatie(s) waar de Hardware zich bevindt.

21.11. Alle kosten die Gett maakt om de Hardware op te eisen en terug te nemen komen voor rekening van de Wederpartij.

21.12. Voor het geval Gett zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gett en door Gett aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gett zich bevinden en de Hardware terug te nemen.

21.13. Gett is niet aansprakelijk voor enige schade die de Wederpartij lijdt doordat Gett een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud en de geleverde Hardware terugneemt.

21.14. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Gett toekomende rechten onverlet.

21.15. Indien de Wederpartij (mede) uit door Gett geleverde Hardware een nieuwe zaak vormt, vormt de Wederpartij die zaak slechts voor Gett en houdt de Wederpartij de nieuwgevormde zaak voor Gett totdat de Wederpartij alle uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan. Gett heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de Wederpartij alle rechten als eigenaar van de nieuwgevormde zaak.

Artikel 22. Rechten van intellectuele eigendom

22.1. Rechten worden aan de Wederpartij steeds verleend onder de voorwaarde dat de Wederpartij de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

22.2. De intellectuele eigendomsrechten op de Dienst berusten bij Gett en/of bij zijn licentiegever.

22.3. Een aan de Wederpartij toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar aan derden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

22.4. Niets in deze algemene voorwaarden impliceert een overdracht van intellectuele eigendomsrechten. Overdracht van een recht van intellectuele eigendom kan slechts Schriftelijk en uitdrukkelijk geschieden.

22.5. Gett heeft het recht de (resultaten van de) Werkzaamheden en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte materialen, zoals ontwerpen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, rapporten, formats en interviews, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst.

22.6. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom

beschermde zaken, die door of namens de Wederpartij zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de Wederpartij dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Gett voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

22.7. De Wederpartij mag auteursrechtaanduidingen, merken of andere indicaties van de rechthebbende op intellectuele eigendomsrechten niet verwijderen of wijzigen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

22.8. Reverse engineering, decompilatie of enige andere wijze van aanpassing van de resultaten van de Werkzaamheden naar een voor mensen leesbare vorm door de Wederpartij is verboden, tenzij expliciet op grond van dwingend recht of de Overeenkomst toegelaten. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks-) beperkingen te verwijderen of te omzeilen.

22.9. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Content berusten bij de Wederpartij of bij zijn licentiegever. De Wederpartij verleent Gett voor het uitvoeren van de Werkzaamheden een licentie op de Content. Het is Gett toegestaan aan de derde die hij inschakelt voor het uitvoeren van de Overeenkomst een sub-licentie te verlenen voor het gebruik van de Content in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden.

Artikel 23. Onderzoek naar het bestaan van rechten

23.1. Tot de Overeenkomst behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, auteursrechten en portretrechten van derden die mogelijk kunnen rusten op de Content. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Wederpartij.

23.2. De Wederpartij dient zelf na te gaan of de Content geen inbreuk maakt op de merkrechten, tekening- of modelbescherming, auteursrechten of portretrechten van derden.

Artikel 24. Verbod op overname personeel

24.1. De Wederpartij zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad en slechts na voorafgaande Schriftelijke toestemming van Gett, medewerkers van Gett of van ondernemingen waarop ter uitvoering van deze Overeenkomst een beroep is gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

24.2. Per geconstateerde overtreding is de Wederpartij aan Gett een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,00. Zulks laat onverlet het recht tot het vorderen van schadevergoeding uit hoofde van wet en/of Overeenkomst.

Artikel 25. Klachten

25.1. Klachten over de Dienst of Hardware dienen door de Wederpartij aan Gett zo spoedig mogelijk kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Gett in staat is adequaat te reageren.

25.2. Na het indienen van de klacht dient de Wederpartij Gett de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken. Het feit dat Gett overgaat tot het onderzoeken van de klacht impliceert niet dat Gett erkent dat de Dienst of Hardware gebrekkig is.

25.3. Indien Gett erkent dat de geleverde Dienst of Hardware gebrekkig is, dan zal Gett de Dienst of Hardware herstellen en/of de Werkzaamheden alsnog correct uitvoeren. De Wederpartij dient Gett de gelegenheid te geven om herstelwerkzaamheden uit te voeren. Indien herstelwerkzaamheden betrekking hebben op softwareontwikkeling, dan worden de herstelwerkzaamheden op basis van het uurtarief van Gett aan de Wederpartij in rekening gebracht.

25.4. De aansprakelijkheid van Gett is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 20 is opgenomen.

25.5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

Artikel 26. Geheimhouding

26.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De omvang van de Werkzaamheden en de daarvoor betaalde prijzen zijn in ieder geval vertrouwelijke informatie.

26.2. In afwijking van lid 1 staat het Gett wel vrij om de naam van de Wederpartij op gepaste wijze te noemen in verband met het onderwerp van de Overeenkomst. Gett kan na voorafgaande toestemming van de Wederpartij, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden, bepaalde nadere informatie omtrent de Overeenkomst verstrekken aan derden voor referentiedoeleinden.

26.3. Gett is niet gehouden tot geheimhouding van gegevens waaraan algemene bekendheid is of wordt gegeven, óf waarover partijen reeds de beschikking hadden óf die door partijen zelfstandig buiten het kader van de Overeenkomst(en) zijn ontwikkeld, dan wel op rechtmatige wijze van derden zijn verkregen. Gett is evenmin gehouden tot geheimhouding van met informatieverwerking verband houdende ideeën, principes, praktische kennis of methoden, die aan Gett ter beschikking gesteld worden door het personeel van Gett, dan wel samen door personeel van beide partijen ontwikkeld worden.

26.4. Indien Gett, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Gett zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Gett niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

26.5. Op verzoek van een van de partijen zullen partijen i.v.m. de vertrouwelijke informatie die zij van elkaar ontvangen een geheimhoudingsverklaring ondertekenen.

Artikel 27. Persoonsgegevens

27.1. Gett verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van zichzelf in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Gett kan de Wederpartij de Privacy Policy van Gett raadplegen, zie https://gettonline.com/nl/privacy-policy.

27.2. Indien Gett in opdracht van de Wederpartij persoonsgegevens verwerkt, dan zullen partijen de afspraken i.v.m. deze verwerking vastleggen in een verwerkersovereenkomst. Deze verwerkersovereenkomst zal door beide partijen ondertekend worden.

Artikel 28. Overmacht

28.1. Gett is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent op grond van de wet geldt, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gett feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen, waardoor Gett niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: internetstoring, virusinfectie, hackerattack, stroomstoring, epidemieën, pandemie, e-mailstoring, weersomstandigheden, natuurrampen, stakingen, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, diefstal, brand, ziekte van een of meerdere natuurlijke personen die namens Gett de Overeenkomst uitvoeren, verkeersbelemmering, blokkades, stakingen, overheidsmaatregelen, wijzigingen in wet- en regelgeving.

28.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers van Gett.

28.3. Gett heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gett zijn verbintenis had moeten nakomen.

28.4. Indien Gett wordt getroffen door een situatie van overmacht, dan zal Gett daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de Wederpartij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.

28.5. Zodra duidelijk is dat de overmachtssituatie langer dan 60 dagen zal duren, heeft elk der partijen het recht de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn. Reeds verrichte prestaties worden dan naar verhouding afgerekend.

Artikel 29. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

29.1. Op al aanbiedingen van Gett, Overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Internationale regelingen die op de Overeenkomst van toepassing zouden kunnen zijn, worden uitgesloten voor zover de betreffende regeling uitsluiting toelaat.

29.2. Alle geschillen tussen de Wederpartij en Gett worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

HOOFDSTUK 2: WEBHOSTING

Indien Gett in het kader van de Overeenkomst Webhosting aan de Wederpartij levert, dan zijn, onverminderd de toepasselijkheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden, de bepalingen van dit hoofdstuk 2 “Webhosting” van toepassing.

Artikel 30. Beschikbaarheid

30.1. Gett zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van de Webhosting te realiseren, en om toegang mogelijk te maken tot de door de Wederpartij opgeslagen gegevens.

30.2. De Wederpartij erkent dat de Webhosting mede wordt bepaald door zijn technische omgeving (waartoe behoort, doch welke zich niet beperkt tot, configuratie en capaciteit van de hardware, kwaliteitscontrole en veranderingsbeheer ten aanzien van toekomstige door de Wederpartij door te voeren wijzigingen, de juistheid van testgegevens en systeemdocumentatie met betrekking tot bestaande systemen).

30.3. Gett is gerechtigd de Webhosting (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden, aanpassingen of verbeteringen aan het systeem. Gett zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en de Wederpartij tijdig van tevoren op de hoogte stellen. Gett zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Webhosting nimmer tot enige schadevergoeding jegens de Wederpartij gehouden zijn.

30.4. Gett is niet aansprakelijk voor het niet of verminderd beschikbaar zijn van de Webhosting ten gevolge van stroomuitval of stroomstoring, storingen in de telecommunicatie of het internet, defecten aan de hard- of software van de Wederpartij en alle andere oorzaken waarop Gett geen invloed kan uitoefenen.

30.5. Indien de samenwerking tussen partijen niet verlengd wordt na verloop van de looptijd van de Overeenkomst, dan zal Gett zijn medewerking verlenen aan de overdracht naar een derde partij. Hiervoor gelden de gebruikelijke tarieven van Gett.

30.6. Gett is gerechtigd, zonder nadere aankondiging, kosten in rekening te brengen, in het geval van overschrijding van het toegestane dataverkeer en de toegestane schijfruimte.

30.7. Afspraken met betrekking tot serviceniveaus zullen desgewenst worden vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA).

Artikel 31. Gebruiksvoorwaarden

31.1. Het is de Wederpartij uitdrukkelijk verboden om informatie te verspreiden of faciliteiten of functionaliteiten te bieden door of via websites die door Gett gehost worden, indien en voor zover deze informatie in strijd is met:

a. Toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder mede begrepen regelgeving van zelfregulerende instanties;

b. De (intellectuele eigendoms)rechten van een derde;

c. De Overeenkomst; of

d. Door Gett gegeven redelijke richtlijnen en aanwijzingen.

31.2. Gett is gerechtigd om, in geval de Wederpartij zich niet houdt aan het bepaalde in het artikel 31.1 en/of indien Gett van derden een melding ontvangt dat dit het geval zou zijn, de Webhosting zonder nadere aankondiging op te schorten of te staken, aansluitingen te blokkeren of content te verwijderen. In die gevallen waarin zulks gezien de ernst van de overtreding gerechtvaardigd is, is Gett gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Bij de Wederpartij ontstaat door een dergelijke opschorting, staking, blokkering, verwijderen en/of opzegging geen recht op schadevergoeding van Gett.

31.3. De Wederpartij vrijwaart Gett tegen alle aanspraken van derden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, aanspraken wegens de informatie en/of data welke hij door of via zijn websites openbaar maakt en aanspraken van toeleverancier(s) van Gett, voortvloeiend uit het niet-nakomen door de Wederpartij van een van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden, meer in het bijzonder uit dit artikel.

HOOFDSTUK 3: ONTWIKKELEN EN TER BESCHIKKING STELLEN VAN SOFTWARE

Indien Gett in het kader van de Overeenkomst Software voor de Wederpartij ontwikkelt en/of ter beschikking stelt, dan zijn, onverminderd de toepasselijkheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden, de bepalingen van dit hoofdstuk 3 “Ontwikkelen en ter beschikking stellen van Software” van toepassing.

Artikel 32. Inspanningsverplichting en vergoeding ontwikkelen maatwerk Software

32.1. De ontwikkeling van maatwerk Software leidt voor Gett tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatverplichting.

32.2. Voor de ontwikkeling van Software brengt Gett aan de Wederpartij in rekening het aantal gewerkt uren maal het uurtarief van Gett, tenzij partijen uitdrukkelijk Schriftelijk een vaste prijs voor de ontwikkeling van Software zijn overeengekomen.

32.3. Indien voor de ontwikkeling van Software een vaste prijs is overeengekomen, dan worden, voor zover mogelijk, de specificaties van de Software Schriftelijk vastgelegd. Deze vastlegging is een verantwoordelijkheid die bij beide partijen rust. Derhalve dient de Wederpartij ervoor zorg te dragen dat hij zijn wensen ten aanzien van de Software duidelijk Schriftelijk aan Gett kenbaar maakt. Indien de wensen van de Wederpartij gedurende de voorbereidings- en/of ontwikkelfase wijzigen, dan dient de Wederpartij Gett daarvan Schriftelijk op de hoogte te stellen. Dergelijke wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat Gett extra Werkzaamheden dient uit te voeren en dat de vast overeengekomen prijs wordt verhoogd.

Artikel 33. Ontwikkeling en acceptatie van maatwerk Software

33.1. Het is de verantwoordelijkheid van de Wederpartij zijn wensen ten aanzien van de te ontwikkelen Software zo duidelijk mogelijk aan Gett kenbaar te maken.

33.2. Partijen kunnen overeenkomen dat de Software in gedeeltes wordt opgeleverd.

33.3. Op het moment dat de Software of, indien deeloplevering is overeengekomen, bijvoorbeeld ingeval van de oplevering in sprints, een gedeelte van de Software gereed is, dan stelt Gett de Wederpartij daarvan op de hoogte en start de testperiode.

33.4. De testperiode is standaard 2 weken.

33.5. Partijen leggen desgewenst vooraf vast welke natuurlijke persoon bevoegd is de (gedeeltelijk) opgeleverde Software te accepteren.

33.6. De Wederpartij zal tijdens de testperiode door voldoende gekwalificeerd personeel een acceptatietest met voldoende omvang en diepgang uitvoeren. De Wederpartij zal de testresultaten van de acceptatietest Schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk middels een testrapport voor het einde van de testperiode aan Gett kenbaar maken.

33.7. Voor het verhelpen van Gebreken die gemeld zijn in een testrapport tijdens de testperiode houdt Gett medewerkers beschikbaar voor het uitvoeren van Werkzaamheden voor de Wederpartij.

33.8. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de Wederpartij binnen de testperiode correct en naar behoren een acceptatietest uit te voeren.

33.9. Het niet of niet tijdig testen of accepteren van de (gedeeltelijk) opgeleverde Software geeft de Wederpartij niet het recht de betaling van de van Gett ontvangen facturen op te schorten.

33.10. Indien de Wederpartij in het testrapport Gebreken heeft opgenomen, dan zal Gett zich naar beste vermogen inspannen de gemelde Gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Gett gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programma-omwegen of probleem vermijdende restricties aan te brengen.

33.11. De Werkzaamheden die betrekking hebben op het verhelpen van Gebreken worden op basis van het uurtarief van Gett aan de Wederpartij in rekening gebracht, tenzij partijen voor de ontwikkeling van Software een vaste prijs zijn overeengekomen.

33.12. Indien partijen een vaste prijs voor de ontwikkeling van de Software zijn overeengekomen en de Wederpartij maakt na de testperiode Gebreken kenbaar, dan heeft Gett het recht voor het verhelpen van deze gebreken een vergoeding aan de Wederpartij in rekening te brengen.

33.13. Indien de Wederpartij na de testperiode een Gebrek aan Gett meldt, dan dienen de Werkzaamheden voor het verhelpen van het Gebrek opnieuw ingepland te worden en stelt Gett de Wederpartij ervan op de hoogte wanneer deze Werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Gett is niet aansprakelijk voor eventuele schade de Wederpartij lijdt doordat voor het verhelpen van een Gebrek dat na de testperiode is gemeld een lange opleveringstermijn geldt.

33.14. Uitsluitend indien Schriftelijk overeengekomen, zal Gett de Software voor rekening en risico van de Wederpartij installeren en dataconversie en/of datamigratie uitvoeren.

33.15. De (gedeeltelijk) opgeleverde Software geldt als geaccepteerd:

a. Op de eerste dag na de testperiode, ook indien de Wederpartij gedurende de testperiode geen acceptatietest heeft uitgevoerd; of

b. Indien Gett voor het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 33.6 ontvangt, op het moment dat de in dat testrapport genoemde Gebreken zijn herstel; of

c. Op het moment dat de Wederpartij binnen de testperiode aan Gett kenbaar maakt dat hij de (gedeeltelijk) opgeleverde Software accepteert; of

d. Op de eerste dag na de testperiode indien in het door de Wederpartij verstrekte testrapport enkel kleine Gebreken zijn opgenomen zoals omschreven in artikel 33.17.

33.16. Indien de Wederpartij de Software voor acceptatie openbaar maakt of anderszins gebruikt voor productieve of operatonele doeleinden, dan geldt de Software als volledig geaccepteerd vanaf het begin van dat gebruik.

33.17. De Wederpartij mag acceptatie van de (gedeeltelijk) opgeleverde Software niet onthouden wegens het bestaan van kleine Gebreken, zijnde Gebreken die operationele of productieve ingebruikname van de Software redelijkerwijs niet in de weg zouden staan of op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties.

33.18. De niet-acceptatie van een bepaalde deeloplevering van de Software, laat een acceptatie van een eerder opgeleverd deel van de Software, onverlet.

33.19. Gett is niet verplicht om Gebreken te herstellen die ontstaan als gevolg van:

a. Een aanpassing van de Software die Gett niet heeft aangebracht;

b. Het gebruik van de Software op een wijze die niet is toegestaan ingevolge de Overeenkomst, de algemene voorwaarden of de gebruiksvoorwaarden van de Software;

c. Onjuist gebruik van de Software al dan niet door de Wederpartij;

d. Fouten in software, hardware, communicatieapparatuur, randapparatuur of andere apparatuur van derden, of het nalaten van de Wederpartij om die apparatuur en/of software regelmatig te laten onderhouden; of

e. Invoerfouten of fouten die verband houden met de door de Wederpartij gebruikte gegevens.

Artikel 34. Intellectuele eigendomsrechten

34.1. De intellectuele eigendomsrechten op de Software berusten te allen tijde bij Gett en worden niet aan de Wederpartij overgedragen.

34.2. Het gestelde in artikel 34.1 geldt uitdrukkelijk ook voor ontwikkelde maatwerk Software.

34.3. De Wederpartij dient de intellectuele eigendomsrechten van Gett te allen tijde te respecteren.

34.4. Aan de Wederpartij wordt een licentie verleend voor het gebruik van de Software zoals omschreven in artikel 35.

34.5. Gett kan de Software beschermen door beveiligingsmaatregelen te treffen, waaronder mede begrepen firewalls of beveiligingssleutels. Het is de Wederpartij niet toegestaan deze beveiligingsmaatregelen te verwijderen of te omzeilen. Indien de beveiligingsmaatregelen ertoe leiden dat de Wederpartij niet in staat is een reservekopie van de Software te maken, zal Gett op verzoek van de Wederpartij een reservekopie ter beschikking stellen.

34.6. Op het gebruik van de Software zijn de gebruiksvoorwaarden van de Software van toepassing. De Wederpartij staat ervoor in dat hij en zijn medewerkers handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 35. Licentie

35.1. Indien Software aan de Wederpartij ter beschikking wordt gesteld, dan komen partijen duidelijk overeen of aan de Wederpartij een licentie voor onbepaalde tijd of een licentie voor bepaalde tijd wordt verleend. Een licentie voor onbepaalde tijd kan enkel overeengekomen worden voor Software die naar de specificaties van de Wederpartij is ontwikkeld (maatwerk Software).

35.2. Indien een licentie voor bepaalde tijd wordt verleend, dan:

a. Wordt voor het gebruik van de Software een periodieke vergoeding aan de Wederpartij in rekening gebracht;

b. Komen partijen de looptijd van de licentie Schriftelijk overeen en is artikel 5 van toepassing;

c. Heeft de Wederpartij geen recht meer om gebruik te maken van de Software indien de licentie wordt opgezegd of door Gett wordt ontbonden.

35.3. Het gestelde in artikel 35.2 sub. c. is ook van toepassing indien de Wederpartij betaald heeft voor de ontwikkeling van de Software.

35.4. De licentie is niet exclusief. Derhalve is het Gett toegestaan de Software zelf te gebruiken en aan derden ter beschikking te stellen.

35.5. Tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen, is de licentie niet overdraagbaar en is het de Wederpartij niet toegestaan sub-licenties te verlenen.

35.6. Onder de licentie valt niet het recht op kosteloze updates en nieuwe versie van de Software of op onderhoudswerkzaamheden aan de Software. Daarvoor dient de Wederpartij een onderhoudscontract bij Gett af te sluiten.

35.7. De Wederpartij mag de Software uitsluitend gebruiken in en voor zijn eigen bedrijf of organisatie.

35.8. De Wederpartij zal de Software niet ter beschikking van derden stellen, tenzij dit Schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

35.9. De Wederpartij heeft geen recht op de broncode van de Software en de bij de ontwikkeling van de Software voortgebrachte technische documentatie, tenzij dit Schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

35.10. Op verzoek en kosten van de Wederpartij zal Gett de broncode van de Software in escrow deponeren bij een door Gett voor te dragen escrow dienstverlener ten behoeve van de continuïteit van de dienstverlening van de Wederpartij.

35.11. Indien de licentie eindigt, dan zal de Wederpartij het gebruik onverwijld stoppen, de Software verwijderen van zijn apparatuur of zal Gett de toegang tot de Software blokkeren.

35.12. De Wederpartij is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van de Software. De Wederpartij is niet toegestaan de Software te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd met de wet, de openbare orde, de goede zeden of de Overeenkomst zijn. De Wederpartij vrijwaart Gett voor alle aanspraken van derden die betrekking hebben op een overtreding van het voorgaande.

35.13. Indien partijen zijn overeengekomen dat de Software op slechts één verwerkingseenheid gebruikt dient te worden, kan bij een storing van deze verwerkingseenheid de Software op een andere verwerkingseenheid gebruikt worden.

35.14. Gett heeft het recht de Software (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, zonder schadevergoeding aan de Wederpartij verschuldigd te zijn, indien de Wederpartij ter zake van een Overeenkomst een verplichting jegens Gett niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of wet- of regelgeving. Gett zal de Wederpartij van zijn voornemen tot buitengebruikstelling vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Gett kan worden verlangd.

Artikel 36. Voorwaarden van licentiegevers

36.1. De Software kan bestaan uit softwareprogrammatuur of online diensten die niet door Gett ter beschikking worden gesteld, maar door een derde partij. In een dergelijk geval wordt de omvang van de licentie van deze softwareprogrammatuur of online dienst bepaald door de gebruiks- en/of licentievoorwaarden van de licentiegever van deze softwareprogrammatuur of online diensten, waaronder bepalingen met betrekking tot prijswijzigingen. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de naleving van deze voorwaarden en vrijwaart Gett van alle aanspraken van derden die verband houden met de naleving van deze voorwaarden.

36.2. In het geval dat de Software module(s) bevat van derden, dan machtigt de Wederpartij Gett om de licentie voor deze module(s) namens de Wederpartij aan te gaan. Indien overeengekomen door partijen, zal Gett de betaling van deze licentie voor de Wederpartij verzorgen en aan de Wederpartij doorberekenen.