PRIVACY POLICY

Bij Internetbureau Gett B.V.. (hierna: Internetbureau Gett) hechten we waarde aan de bescherming van de privacy iedereen die onze diensten gebruikt. In deze privacy policy geven we aan hoe wij met persoonsgegevens omgaan en uw privacy beschermen.

Contactgegevens:

Website: www.gettonline.com
Adres: Keesomstraat 40(a)
Postcode: 6716AB Ede
Email: info@gettonline.com

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken alleen persoonsgegevens voor zover dat dat nodig is voor onze diensten. De persoonsgegevens zijn door u aan ons verstrekt via bijvoorbeeld onze website, e-mail, telefoon of via de app. De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

• NAW-gegevens
• Contactgegevens zoals e-mailadressen en telefoonnummers
• KvK nummer
• Bankrekeningnummer
• BTW-nummer
• Inhoud van communicatie
• IP-adres en locatiegegevens
• Internetbrowser en apparaat type
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch

De persoonsgegevens gebruiken we voor doelen:

• onze diensten te kunnen verrichten
• onze website optimaal te laten functioneren
• te voldoen aan onze administratieve verplichtingen, bijvoorbeeld richting de belastingdienst
• het voorkomen en bestrijden van fraude
• u te informeren over web gerelateerde inhoudelijke zaken

Beveiliging van persoonsgegevens

We zijn zuinig op uw persoonsgegevens en we hebben daarom de volgende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
– De verbinding met de website (www.gettonline.com) komt tot stand door middel van een beveiligde verbinding.
– De computers waarop de persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zijn altijd voorzien van de laatste beveiligingsupdates van Windows of Apple.
– De computers waarop de persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zijn voorzien van een een adequate virusscanner.
– De groep van medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens is tot een minimum beperkt.
– Alle medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst gericht op de bescherming van de persoonsgegevens.
– Met alle externe partijen die inzage hebben in persoonsgegevens is een verwerkersovereenkomst gesloten op grond waarvan deze derden zich hebben verplicht om geheimhouding in acht te nemen en de persoonsgegevens alleen in opdracht van Internetbureau Gett te verwerken.

Heb u toch het vermoeden dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of hebt u aanwijzingen van misbruik van uw gegevens, laat ons dat dan weten via info@gettonline.com

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw persoonsgegevens uiteraard niet aan derden. Voor onze dienstverlening is het echter wel noodzakelijk om persoonsgegevens met externe leveranciers te delen. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken en we delen uw gegevens alleen met anderen als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens voor ons verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat onze partners uw privacy net zo serieus nemen als wij.

Cookies

Om onze website optimaal te laten functioneren, gebruiken we diensten van Google Analytics, maar ook hierbij denken we aan uw privacy. De technische, functionele en analytische cookies van Google brengen uw privacy niet in gevaar. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat voorkeursinstellingen bewaard blijven. Alle IP-adressen die als cookie door Google worden opgeslagen, worden geanonimiseerd en daarna anoniem opgeslagen. Via de instellingen van de browser kunnen cookies worden verwijderd. Daarnaast is het ook mogelijk om de browser zo in te stellen dat cookies niet meer worden opgeslagen. Verder kun u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief het IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Concreet hebben we de volgende maatregelen getroffen om er zeker van te zijn dat uw persoonsgegevens niet voor een ander doel door Google worden gebruikt.
– Met Google is een verwerkersovereenkomst gesloten waarin Google zich verplicht om uw persoonsgegevens alleen in opdracht van Internetbureau Gett te gebruiken.
– Persoonsgegevens worden door Google alleen versleuteld en anoniem verwerkt.
– Het delen van gegevens met Google is uitgezet. Google mag uw persoonsgegevens daardoor niet voor eigen diensten gebruiken.
– Google-analytics cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere Google diensten zoals Doubleclick en Adwords,

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Om het risico op verlies van persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken, bewaren wij persoonsgegevens zo kort mogelijk. Dit betekent dat de persoonsgegevens bewaard worden zolang dit nodig is om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Rechten van personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken

Uw gegevens blijven van u. U hebt altijd de mogelijkheid om in te zien welke gegevens we van u verwerken, de gegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons. Als u dat wilt versturen wij uw gegevens in een computerbestand naar u of naar een door u aangewezen organisatie.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van persoonsgegevens, intrekking van gegeven toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking van de gegevens kunt u sturen naar: info@gettonline.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart zodat deze gegevens niet door derden kunnen worden onderschept. We reageren binnen vier weken op een verzoek.

Overig

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij hebben niet de intentie om gegevens van personen jonger dan 16 jaar te verzamelen of te verwerken. We kunnen echter de leeftijd van de betreffende persoon niet controleren en we kunnen dus niet uitsluiten dat gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden verwerkt. Als we constateren dat een persoon jonger is dan 16 jaar dan verwijderen we de persoonsgegevens. Als u weet of vermoed dat een persoon waarvan wij de gegevens hebben verwerkt jonger is dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via info@gettonline.com, dan verwijderen wij de betreffende gegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij gebruiken persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde besluiten. Dit spreekt uiteraard voor zich, maar wij zijn verplicht om het te vermelden.

Klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Voor de volledigheid wijzen we erop wijzen dat er een mogelijkheid is om bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw gegevens te klagen. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons